Projekt

Modernizácia, vzdelávanie a zameranie sa na prípravu žiakov na trh práce

Víziou našej školy je byť modernou, inovatívnou a pre žiakov zaujímavou školou, ktorá bude z hľadiska vysokých škôl pripravovať kvalitných a vzdelaných absolventov na ďalšie štúdium na vysokej škole, prípadne aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a športe.

Škola chce pôsobiť tak, aby jej absolventi s kompetenciami a zručnosťami získanými vo všeobecno-vzdelávacej časti štúdia boli pripravený na:

  • vysokoškolské štúdium,
  • celoživotné vzdelávanie,
  • kultivovanú a vecnú komunikáciu v štátnom a jednom cudzom jazyku a to písomne i ústne,
  • tímovú prácu a aktívne pristupovanie k problémom,
  • telesne i duševne zdravý spôsob života aj ochranu takéhoto života,
  • samostatnú prácu s odbornou literatúrou,
  • používanie moderných informačno-komunikačných technológii.

Strategický cieľ projektu

Inovovať vzdelávanie cez nové formy, metódy, pomôcky a vyškolených pedagógov s dôrazom na prípravu žiakov pre trh práce.
Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na škole a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania.

Špecifické ciele projektu

1. Analýzy stavu školy s dôrazom na prípravu žiakov pre trh práce a prepojenie školy so súkromným sektorom.
2. Modernizácia vyučovacieho procesu inováciou metód, foriem, didaktických pomôcok a metodických materiálov.
3. Zvýšením odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov modernizovať vyučovací proces.

Cieľová skupina

PRIAME CIEĽOVÉ SKUPINY:
   • pedagogickí zamestnanci strednej školy,
   • žiaci strednej školy
NEPRIAME CIEĽOVÉ SKUPINY:
   • rodičia a priatelia školy,
   • partnerské školy,
   • subjekty spolupracujúce so školou a zamestnávatelia.